STATUT STOWARZYSZENIE ŚMIERCIOODPORNI


Statut
STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Śmiercioodporni i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Śmiercioodoporni oraz Śmiercioodporni.
2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie Śmiercioodporni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz ustala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
5. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać swych pracowników, w tym swoich członków.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie prowadzona zgodnie z poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa.
4. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, odznak i pieczęci, według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd. Powyższe nie uchybia przepisom o ochronie praw autorskich.
5. Stowarzyszenie powstało na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

Rozdział II
Cele i środki działania

§3

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, prozdrowotnej i kulturalnej między innymi poprzez:
1) działania na rzecz kultury jazdy pojazdami mechanicznymi, zwłaszcza motocyklami,
2) aktywizację osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar wypadków drogowych z udziałem motocykli,
3) działalność na rzecz integracji reintegracji ofiar wypadków drogowych,
4) pomoc ofiarom wypadków motocyklowych w powrocie do jazdy pojazdami mechanicznymi,
5) propagowanie wprowadzania przepisów drogowych, które ułatwiają powrót ofiar wypadków drogowych do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zwłaszcza motocykli,
6) krzewienie wiedzy na temat pierwszej pomocy i techniki jazdy pojazdami mechanicznymi,
7) ochronę i promocję zdrowia, zwłaszcza w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
8) edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na pomoc w przypadkach wypadków drogowych,
9) edukację w zakresie obowiązkowego i nieobowiązkowego wyposażenia pojazdów mechanicznych,
10) wspieranie organizacji i instytucji związanych z ratownictwem oraz współpraca z nimi,
11) wprowadzanie innowacji na polu wyposażenia obowiązkowego i nieobowiązkowego pojazdów mechanicznych
12) promowanie odpowiedzialnych postaw na drodze, ze szczególnym naciskiem na umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych,
13) wsparcie instytucji związanych z motoryzacją ze szczególnym naciskiem na podobne organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne działające na polu motoryzacji (zwłaszcza szkoły o profilu mechanicznym i motoryzacyjnym) oraz szkoły nauki jazdy,
14) promowanie samochodów, motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych jako elementów kultury, historii i dziedzictwa narodowego,
15) promocję miasta Zabrze i województwa śląskiego,
16) współpraca z władzami lokalnymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także ze środowiskami artystycznymi,
17) Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

§4

1. Stowarzyszenie będzie realizowało powyższe cele poprzez:
1) przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach okolicznościowych oraz spotkaniach specjalistycznych,
2) przygotowywanie i propagowanie rozwiązań prawnych, które wspierają ofiary wypadków drogowych,
3) organizację szkoleń i pokazów prezentujących podstawy pomocy przedmedycznej,
4) organizację szkoleń i pokazów zwiększających umiejętności i technikę prowadzenia pojazdów mechanicznych,
5) wsparcie finansowe i niefinansowe instytucji nawiązujących do celów stowarzyszenia,
6) wsparcie finansowe i niefinansowe szkół i innych placówek edukacyjnych w zakresie znajomości przepisów prawa, umiejętności udzielania pierwszej pomocy i znajomości zagadnień związanych z mechaniką oraz przepisami prawa,
7) współpracę z samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i artystycznymi poprzez działalność edukacyjną i popularyzacyjną związaną z celami Stowarzyszenia,
8) współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia oraz kwestii związanych z szeroko rozumianą motoryzacją,
9) uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań prawnych poprawiających bezpieczeństwo na drodze, mających na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych integrujących społecznie ofiary wypadków drogowych oraz zwiększanie świadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na terenie RP, który ukończył 18 lat, wypełnił deklarację członka zwyczajnego, do której dołączył pisemną pozytywną opinię co najmniej dwóch członków zarządu i uiścił pierwszą składkę. Członkami zwyczajnymi stają się także członkowie założyciele Stowarzyszenia Śmiercioodporni z chwilą wpisania do Krajowej Rejestru Sądowego.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
6. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydata, który nie spełnia warunków statutowych, uzasadniając swoja decyzję na najbliższym posiedzeniu Zarządu. O decyzji Zarząd powiadania kandydata w formie pisemnej w czasie 30 dni od dnia posiedzenia.

§6

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie mają uregulowanej bieżącej składki członkowskiej,
3) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem,
4) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§7

1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia,
2) popieranie i aktywne realizowanie celów Stowarzyszenia,
3) ochrona majątku i interesów Stowarzyszenia jako dobra wspólnego,
4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia we wszystkich aspektach jego działalności
oraz przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
5) regularne opłacanie składek członkowskich oraz uczestnictwo w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

§8

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:
1) jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
2) pisemnie zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. Przepisy paragrafu 5 ustęp 6 stosuje się odpowiednio
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia, oraz posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§9

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, bądź w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji dziedziny będącej głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku wnoszenia składek członkowskich. Ponadto członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.

§10

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w głosowaniu zwykłą większością głosów, z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, uporczywego zalegania z płatnościami składek lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§11

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§12

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje w formie pisemnej do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zastępca Przewodniczącego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oraz protokolanta.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
8. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków, nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
12) ustalanie wysokości wynagrodzenia za czynności wykonywane przez członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją.

§13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz ewentualnych Wiceprezesów. Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Pierwszy skład Zarządu wybierany jest podczas spotkania założycielskiego.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Zarządu, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Zarządu mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Zarządu, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od daty uprawomocnienia wyroku.
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 90 dni. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków,
9) uchwalanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
10) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi,
11) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Stowarzyszenia, uprzednio określając zakres ich umocowania,
12) ustalanie warunków pracy i płacy pracowników, podwykonawców oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
8. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
1) kierowanie pracami zarządu,
2) reprezentowanie Zarządu oraz Stowarzyszenia na zewnątrz.
9. Do kompetencji Skarbnika należą:
1) czuwanie nad środkami finansowymi uzyskanymi przez Stowarzyszenie,
2) zbieranie składek członkowskich od Członków Stowarzyszenia,
3) zatwierdzanie wydatków Stowarzyszenia.
10. Do kompetencji Sekretarza należą:
1) czuwanie nad wszelką dokumentacją Stowarzyszenia,
2) w porozumieniu z innymi członkami Zarządu przygotowywanie projektów uchwał,
3) w porozumieniu z innymi członkami Zarządu przygotowywanie korespondencji z innymi organami, Stowarzyszeniami oraz władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
11. Kompetencje ewentualnych wiceprezesów ustala Prezes Zarządu.

§14

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Komisji Rewizyjnej, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od daty uprawomocnienia wyroku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być powiązani więzami pokrewieństwa, powinowactwa i podległości służbowej wobec członków Zarządu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§15

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) środki pozyskane ze składek członkowskich,
2) środki pozyskane z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
3) środki pozyskane z dochodów z ofiarności publicznej,
4) fundusze pozyskane ze środków finansowych przekazanych Stowarzyszeniu na wykonanie określonych zadań zgodnych z założeniami Statutu.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu.
5. Nadwyżka przychodów Stowarzyszenia Śmiercioodporni nad kosztami zostaje przekazana na działalność statutową.
6. Majątek Stowarzyszenia Śmiercioodporni nie może służyć do udzielania pożyczek członkom Stowarzyszenia oraz jego pracownikom.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§16

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.